İncelediğiniz ilanın yayınlanma süresi dolmuştur. İlandaki bilgiler güncelliğini yitirmiş veya ilandaki ürün satılmış olabilir.

Fotoğraflar yükleniyor

1
İlan No3100
İlan Tarihi2 Şubat 2019

Siemens Signia Cellion 2PX

DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZİ

                       HOŞGELDİNİZ

 

CİHAZIMIZ ORTA VE HAFİF DERECE KAYIPLARA HİTAP EDER.

 

16 KANALLI 32 BANTLI KULAK ARKASI CİHAZIMIZ CİHAZIMIZI ÜCRETSİZ DENEMEK VE YENİ CİHAZINIZDA 650 TL İNDİRİM HAKKINDA  UZMANLARIMIZA ULAŞABİLİRSİNİZ. 

0212 529 99 33

 

 

 

Siemens Signia Cellion 2PX

KANAL SAYISI : 16
BANT SAYISI : 32

Yeni Cellion işitme cihazı Şarj edilebilme inovasyonları.
Günü en iyi şe­kil­de ya­şa­yın. Akıl­lı Tek­Ka­bin di­zay­nı­nın işit­me ci­ha­zı tek­no­lo­ji­si ile bir­leş­ti­ği je­ne­ras­yo­na hoş­gel­di­niz. Cel­li­on™, yük­sek ka­pa­si­te­li lit­yum-iyon güç ba­tar­ya­sı­na sa­hip­tir, böy­le­ce bek­len­me­dik za­man­lar­da tü­ken­me du­ru­mu­nun ya­şan­ma­sı ko­nu­sun­da en­di­şe et­me­ni­ze ge­rek yok­tur. Buna ek ola­rak, en­dük­tif şarj edi­le­bil­me özel­li­ği tam uy­gun­luk sağ­lar

Pil kullanımını unutun.
Mü­kem­mel di­zayn yan­lız­ca es­te­tik için de­ğil­dir – zeki form ve fonk­si­yon­la­rın bir ara­ya gel­me­si ile olu­şur. Cel­li­on­’un eş­siz Tek­Ka­bin di­zay­nı ile mü­hen­dis­li­ği bir­leş­tir­di­ği­miz dün­ya­nın ilk: şarj kon­tak­la­rı ol­ma­yan lit­yum-iyon işit­me ci­ha­zı.
Cel­li­on­’un şarj edi­le­bi­lir lit­yum-iyon ba­tar­ya­sı, kab­lo­suz en­dük­tif şarj tek­no­lo­ji­si­ni pil de­ği­şi­mi­ne ge­rek ol­ma­dan kul­la­nır. Cel­li­on işit­me ci­haz­la­rı­nı şarj ale­ti­ne koy­ma­nız ye­ter­li­dir, geri ka­la­nı akıl­lı elekt­ro­nik­ler hal­le­de­bi­lir.
Ci­haz­la­rı şarj ale­tin­den çı­kar­dı­ğı­nız­da kul­la­nı­mı­nız için oto­ma­tik ola­rak açı­la­cak­tır. Kul­lan­ma­ya de­vam edin – iki güne ka­dar şarj et­me­ye ge­rek kal­ma­yan li­mit­siz kul­la­nı­ma sa­hip tek işit­me ci­haz­la­rı­dır. İhti­yaç ol­du­ğu za­man, sa­de­ce 30 da­ki­ka şarj et­me­niz 7 saat bo­yun­ca kul­la­na­bil­me­ni­zi sağ­lar!
Şarj et­mek: Cel­li­on dün­ya­nın lit­yum-iyon tek­no­lo­ji­si­nin en­dük­tif şarj edi­le­bil­me özel­li­ği ile bir­leş­ti­ril­miş ilk işit­me ci­ha­zı­dır.

Siemens Signia Cellion 2PX

Bu ilan 233 kez görüntülendi.
Benzer ilan bulunamadı
İlan sahibiyle iletişime geç: